ABKALS s. r. o. ul. Plynárenská č. 2, 071 01 Michalovce

 

Prepravný poriadok

CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY

 

Článok 1 Základné ustanovenia

 1. Účelom vydania tohto prepravného poriadku je popis rozsahu činností pri zabezpečovaní prepravnej činnosti spoločnosti a stanovenie právomocí a zodpovedností pri preprave vecí cestným nákladným vozidlom (aj dodávkou do 3,5 t) medzi dopravcom, právnickými osobami, fyzickými osobami podnikateľmi alebo fyzickými osobami zúčastnenými na preprave, stanovenie podmienok na uzavretie zmluvy o preprave veci podľa 610 a nasl. Obchodného zákonníka a jej obsahu. Neupravuje ceny a cenové podmienky. Podľa tohto prepravného poriadku dopravca vykonáva vnútroštátnu a medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu vozových a kusových zásielok a ostatných materiálov, ktoré nie sú vylúčené z prepravy podľa ďalších ustanovení. Prepravný poriadok neplatí pre prepravu živých zvierat, skaziteľných potravín, nebezpečných vecí, nebezpečných odpadov, tekutých materiálov pre cestnú dopravu vykonávanú v rámci kombinovanej dopravy.
 2. Dopravcom je ABKALS r. o. v zmysle § 4 Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
 3. Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie vecí, nákladov, priemyselných tovarov a  iných  požadovaných  druhov  tovarov  vo  vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej nákladnej
 4. Prepravnou povinnosťou dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, vyťažiteľnosť vozidla, spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

Článok 2

Rozsah, charakter a druhy prepráv cestnej nákladnej dopravy

 1. Dopravca vykonáva vnútroštátnu a medzinárodnú cestnú nákladnú
 1. Charakter vykonávanej nákladnej dopravy:
 1. kusové zásielky
 1. Druhy prepráv podľa technickej základne, najmä vozového parku:
 1. preprava kuriérnych zásielok podľa interne stanovených podmienok

Článok 3

Vymedzenie podmienok na uzavretie zmluvy o preprave nákladu

 1. Prepravca si u dopravcu prepravu objednáva. Objednávku môže uplatniť písomne, e- mailom alebo Telefonickú objednávku je potrebné potvrdiť písomne. Objednávka – zmluva o preprave vecí sa nepoužíva v prípadoch, ak má dopravca so zákazníkom uzatvorenú rámcovú zmluvu o preprave vecí alebo ak to zákazník vylúčil z dôvodu používania jeho vlastného objednávkového systému.
 1. Objednávka prepravy musí obsahovať všetky údaje potrebné na vykonanie a vyúčtovanie prepravy, aby mohla po prijatí plniť funkciu zmluvy o preprave vecí, najmä
 1. označenie strán (prepravca a dopravca), presné adresy, telefón príp. e-mail,
 1. opis zásielky (množstvo, hmotnosť, rozmery, poloha, uloženie, druh, obsah a obal), spôsob nakládky a vykládky,
 1. určenie času (čas nakládky, čas vykládky), miesto odoslania, miesto určenia, príp. aj žiadanú trasu dopravnej cesty,
 1. odplatu za vykonanú
 1. K uzavretiu zmluvy o preprave dochádza okamžikom potvrdenia objednávky prepravcu Objednávka je záväzná pre prepravcu, aj keď je dohodnutá telefonicky a potvrdená dopravcom telefonicky. V prípade zrušenia objednávky zo strany prepravcu po pristavení vozidla na nakládku má dopravca nárok na náhradu vzniknutej škody a ušlého zisku. Náhrada škody sa vypočíta ako počet vykázaných km od výjazdu vozidla zo stanovišťa po miesto nakládky a spať vynásobený sadzbou za 1 km podľa cenníka platného ku dňu prepravy.
 1. Zmluvou o preprave veci sa dopravca zaväzuje objednávateľovi, že vykoná prepravu za dohodnutých podmienok a za podmienok ustanovených týmto Odosielateľ sa dopravcovi zaväzuje, že splní dohodnuté a prepravným poriadkom ustanovené podmienky a že zaplatí prepravné.
 1. Vykonaním prepravy a ostatných úkonov až do miesta určenia uskutočnených na splnenie zmluvy o preprave veci dopravcovi prislúcha prepravné. Výška prepravného a doba splatnosti sa dohodne záznamom v potvrdenej objednávke, j. zmluve o preprave veci. Obdobne sa dohodne aj forma úhrady. Okrem prepravného dopravca počíta hotové výdavky potrebné na uskutočnenie prepravy zásielky až do miesta určenia alebo vynaložené z príkazu alebo v záujme odosielateľa alebo ním poverenej osoby.

V prípade omeškania úhrad podľa dohodnutej splatnosti zmluvných strán platí povinná strana úroky z omeškania vo výške 0, 025% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

 1. Odosielateľ zásielky a dopravca sa môžu dohodnúť, či prepravné vyplatí odosielateľ zásielky celkom alebo čiastočne, alebo či prepravné uhradí prijímateľ zásielky.

Ak prepravné má uhradiť prijímateľ zásielky, ale úhradu odmietne, je povinný zaplatiť prepravné odosielateľ zásielky. V takom prípade môže odovzdať zásielku prijímateľovi len so súhlasom odosielateľa.

Zmluvou o preprave veci dopravca môže byť zaviazaný, že zásielku počas prepravy sprevádza nákladný list.

Článok 4 

Práva a povinnosti odosielateľa

 1. Odosielateľ zásielky nesie voči dopravcovi dôsledky nepravdivého uvedenia popisu fyzikálnych vlastností zásielky alebo ich neuvedenie, ktoré malo okrem iného za následok zatajenie nebezpečného alebo nezákonného charakteru prepravovanej zásielky.
  Zmluva o preprave veci obsahom a náležitosťami vychádza z príslušných ustanovení § 765 až 773 Občianskeho zákonníka, § 261 a nasl. a § 610 a nasl. Obchodného zákonníka.
 1. Odosielateľ zásielky je povinný odovzdať dopravcovi zásielku v stave spôsobilom prepravy a v stave, aby mohol byť dopravcom riadne zabezpečený proti Zásielka musí byť uspôsobená tak, aby pri riadnom nakladaní na ostatný spolu prepravovaný náklad nemohla spôsobiť žiadne škody.
 1. Ak zásielka nezodpovedá ustanoveniu odseku 1, môže dopravca jej prijatie odmietnuť, zbytočný príjazd a odjazd a s tým spojenú stratu času je odosielateľ povinný uhradiť. Ak je možné nedostatky zásielky odstrániť bez väčších výdavkov, tak je dopravca oprávnený, ale nie je povinný tieto nedostatky na náklady odosielateľa zásielky odstrániť.
 1. Odosielateľ zodpovedá dopravcovi za škody, spôsobené osobám, na prevádzkových prostriedkoch, alebo na iných zásielkach chybami obalu zásielky, ako aj za všetky výdavky, vzniknuté z tohto dôvodu, iba ak by závada bola zjavná, alebo dopravcovi známa v čase prevzatia zásielky a dopravca nemá k tomu výhrady.
 1. Odosielateľ je povinný pripojiť k nákladnému listu, alebo dať dopravcovi k dispozícii doklady a ďalšie úradné konania, vykonávané pred vydaním zásielky a poskytnúť mu všetky informácie, o ktoré požiada.
 1. Odosielateľ je oprávnený disponovať so zásielkou, najmä môže požadovať od dopravcu zastavenie prepravy, zmenu miesta dodania, alebo vydania zásielky inému príjemcovi, než ktorý bol uvedený v nákladom

Článok 5 Vylúčenie z prepravy

 1. Preprava sa vykonáva s vylúčením nasledovných vecí:
 1. živých zvierat,
 1. skaziteľných potravín,
 1. nebezpečných vecí,
 1. nebezpečných odpadov,
 1. tekutých materiálov.

Článok 6

Osobitné povinnosti odosielateľa a prijímateľa a dopravcu

 1. Dopravca zodpovedá za konanie a opomenutie svojich zástupcov a zamestnancov a všetkých ostatných osôb, ktoré použije pri uskutočňovaní prepravy, ako za vlastné konanie alebo opomenutie za predpokladu, že títo zástupcovia, zamestnanci alebo ostané osoby konajú v rámci svojich pracovných úloh.
 1. Odosielatelia zásielok a prijímatelia zásielok pri opakujúcich sa prepravách z rovnakého miesta nakládky alebo na rovnaké miesto vykládky zabezpečia podmienky pre bezpečnosť práce a zdravia pri práci pri týchto úkonoch. Zabezpečia, aby sa nakladacie a vykladacie miesta a zariadenia udržiavali v stave, ktorý umožňuje rýchlu a bezpečnú nakládku a vykládku zásielok, zabezpečiť dostatočné spevnenie všetkých plôch používaných na jazdu vozidiel vrátane neverejných príchodových ciest a ich udržiavanie v bezpečne zjazdnom stave, ako aj dostatočné osvetlenie pracovísk. Na stálych pracoviskách s veľkým rozsahom ložných operácií sa zriadia nákladové a výkladové rampy a zabezpečí dostatok mechanizačných zariadení ako sú pásové dopravníky, nakladače, vysokozdvižné vozíky.

Článok 7

Nakládka, vykládka, nakladacie práce na vozidle

 1. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, uskutočňuje nakládku a vykládku odosielateľ a prijímateľ. Pri nesprávnom uložení alebo nesprávnej fixácii zásielky môže vodič odmietnuť zahájiť prepravu až do odstránenia závady.

Článok 8

Hmotnosť zásielky, preťaženie

 1. Dopravca je zodpovedný za to, aby vozidlo bolo naložené len v rámci celkovej povolenej hmotnosti vozidla.
 1. Pri celovozovej preprave je za prípadné preťaženie zodpovedný odosielateľ. Ak sa zistí preťaženie vozidla, ktoré je zavinené nesprávnymi údajmi o hmotnosti zásielky alebo inými dôvodmi zo strany odosielateľa zásielky, tento znáša všetky škody a náklady, ktoré dopravcovi vzniknú z dôvodu preťaženia Ak sa zistí preťaženie vozidla zavinené odosielateľom zásielky v mieste odoslania, tak musí odosielateľ zásielky vykonať vyloženie nadváhy. Ak sa nevyhovie požiadavke dopravcu na vyloženie nadváhy, alebo sa zistí preťaženie vozidla z dôvodov na strane odosielateľa zásielky až počas prepravy, tak sa vykoná vyloženie nadváhy na účet a nebezpečie odosielateľa zásielky, alebo všetky náklady spojené s prepravou preťaženého vozidla znáša odosielateľ.
 1. O vyložení nadváhy, ktoré vykonal dopravca, je potrebné odosielateľa zásielky v každom prípade informovať a zaznamenať to do prepravného
 1. Ak sa v prípade podľa 2 vykoná vyloženie nadváhy, ďalšia preprava vyloženej nadváhy podlieha novej prepravnej zmluve.

Článok 9 Čas čakania

 1. Čas čakania u kuriérnych zásielok v podmienkach prepravcu sa nepočíta žiadna náhrada. Za čas čakania sa považuje iba čas vykládky a odovzdanie zásielky.
 1. Prepravca zodpovedá zadávateľovi prepravy iba za výšku škody spôsobenú pri naložení alebo vyložení zásielky.

Článok 10

Prekážky prepravy a dodania

 1. Ak nastanú prekážky prepravy zásielky, ktoré je možné odstrániť obchádzkou alebo náhradnou prepravou, tak sa zásielka prepraví obchádzkovou trasou alebo náhradnou Zvýšené dovozné podľa skutočne vykonanej prepravy môže byť účtované len keď sa zásielka prepravuje cez obchádzkovú trasu a táto bola s odosielateľom zásielky dohodnutá.
 1. Ak nedá zásielka v priebehu primeraného termínu doručiť, dopravca zásielku uskladní a znovu ju naloží na najbližší termín rozvozu zásielok.
 1. Ak je odstránená prekážka v preprave, tak sa zásielka dopraví na miesto určenia bez toho, aby sa čakalo na pokyny.
 1. Ak nie je po príchode zásielky na mieste určenia prijímateľ zásielky zastihnuteľný, alebo odmietne prijatie, prepravca zaeviduje zásielku príslušným kódom a vráti ju v daný deň do skladu prepravcu s určením na „Opakované doručenie“. Odosielateľ môže zápisom v prepravnom liste (ak je na danú zásielku vystavený) požadovať, že má byť na svoje náklady, e-mailom, faxom alebo telefonicky informovaný o prekážke dodania, alebo že zásielka má byť v takomto prípade dodaná v mieste určenia inému prijímateľovi, ako je uvedený v prepravnom
 1. Ak nie je možné odosielateľa zásielky alebo zmocnenca uvedeného v prepravnom liste informovať/nie je zastihnuteľný postupuje sa ako v bode , Po 5 pracovných dňoch neúspešných pokusov o doručenie sa zásielka vracia odosielateľovi.

Článok 11 Zodpovednosť dopravcu

 1. Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí až do jej vydania príjemcovi, pokiaľ ju nemohol odvrátiť pri vynaložení maximálneho úsilia a odbornej
 1. Dopravca je oslobodený od tejto zodpovednosti, ak stratu zásielky, jej poškodenie alebo prekročenie dodacej lehoty zavinil oprávnený, príkaz oprávneného, ktorý nebol zavinený nedbalosťou dopravcu, vlastnou chybou alebo okolnosťami, ktoré dopravca nemôže odvrátiť a ktorých následky odstrániť nie je v jeho
 1. Za škodu na zásielke nezodpovedá dopravca, ak preukáže, že bola spôsobená :
 1. odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky,
 1. vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky včítane obvyklého úbytku, alebo
 1. poškodeným obalom, na ktorý dopravca upozornil odosielateľa pri prevzatí zásielky na prepravu, a ak bol vydaný nákladný alebo náložný list, bola v ňom vadnosť obalu poznamenaná. Ak neupozornil dopravca na vadnosť obalu, nezodpovedá dopravca za škodu na zásielke vzniknutú v dôsledku tejto vadnosti len vtedy, ak vadnosť nebola pri prevzatí zásielky poznateľná.

Na takto vzniknutých škodách je dopravca povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia.

Pokiaľ sa jedná o medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu pokiaľ nákladný list neobsahuje výhrady dopravcu s ich odôvodnením, platí právna domnienka, že zásielka a jej obal boli v okamihu prevzatia dopravcom v dobrom zjavnom stave a že počet kusov, ich značky a čísla sa zhodovali s údajmi v nákladnom liste.

 1. Dopravca je povinný urýchlene podať správu odosielateľovi o škode na zásielke vzniknutej počas prepravy do jej odovzdania príjemcovi. Ak však príjemca nadobudol právo na jej vydanie dopravcovi je povinný túto správu odovzdať príjemcovi. Dopravca zodpovedá za škodu spôsobenú odosielateľovi alebo príjemcovi porušením tejto povinnosti.

Pri strate alebo zničení zásielky dopravca je povinný nahradiť jej cenu, ktorú mala zásielka v čase jej odovzdania na prepravu.

 1. Príjemca, ak zistí celkovú alebo čiastočnú stratu alebo poškodenie zásielky alebo to tvrdí ten, kto má dispozičné právo je potrebné o tom bezodkladne vyhotoviť zápis.

Pri nárokoch na náhradu škodu je potrebné podať z miesta nároku potrebné doklady o príčine a výške škody – najmä nákladný list. Pre stanovenie výšky škody je potrebné, aby poškodený predložil faktúry, ak sú k dispozícii, ako aj výpočet výšky škody a iné doklady dokazujúce nárok na náhradu.

Zásielka sa považuje bez ďalších dôkazov za stratenú, keď v priebehu 30 dní od prevzatia na prepravu nebola dodaná alebo pripravená na prevzatie prijímateľom. V medzinárodnej cestnej nákladnej doprave možno zásielku bez ďalších dôkazov považovať za stratenú, ak nebola vydaná do 30 dní po uplynutí dojednanej lehoty, a pokiaľ nebola lehota dojednaná, do 60 dní po prevzatí zásielky dopravcom na prepravu.

Článok 12 Nákladný list

 1. Nákladný /dodací / list ako prepravný doklad o zásielke sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne likvidácie. Nákladný list sa vyhotovuje najmenej v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre dopravcu, prvé vyhotovenie nákladného listu dostane odosielateľ, druhé sprevádza zásielku a tretie si ponechá
 1. Ak sa zásielka nakladá alebo vykladá na viacerých miestach, je potrebné vyhotoviť pre každú časť zásielky samostatný nákladný Pre opakované prepravy z toho istého miesta nakládky na rovnaké miesto vykládky a pre iné prepravy pre toho istého odosielateľa opakujúce sa zásadne za rovnakých podmienok, ako aj pre prepravy vnútri objektov a obvodov stavenísk odosielateľ môže s dopravcom dohodnúť použitie jedného nákladného listu pre celú pracovnú zmenu vozidla. Ak je potrebné naložiť na niekoľko vozidiel, má odosielateľ alebo dopravca právo žiadať o vystavenie toľkých nákladných listov, koľko vozidiel sa má na dopravu použiť.
 1. Všetky zmeny zmluvy o preprave veci je potrebné zaznamenať a v prípadoch, kde je to možné, nechať ich aj potvrdiť oprávnenej osobe vo všetkých rovnopisoch, ktoré sú v dobe zápisu k dispozícii.

Do nákladného listu je potrebné zaznamenať i ďalšie skutočnosti dôležité z hľadiska prípadných nárokov odosielateľa zásielky, dopravcu alebo prijímateľa zásielky v zmysle prepravného poriadku.

V prípade, že formulár nákladného listu nepostačuje na zápisy oprávnených osôb s dispozičným právom, je potrebné vyhotoviť zápisnicu a to v toľkých rovnopisoch, koľko rovnopisov nákladného listu je v dobe zápisu k dispozícii a prikladá sa ku každému z nich.

 1. Nákladný list obsahuje najmä tieto údaje
 1. miesto a dátum vystavenia
 1. meno a adresa odosielateľa
 1. meno a adresa dopravcu
 1. miesto a dátum prevzatia zásielky a miesto jej určenia
 1. meno a adresa príjemcu
 1. obvyklé pomenovanie povahy prepravovanej veci a druh obalu, pri veciach nebezpečnej povahy ich všeobecne uznávané označenie
 1. počet kusov, ich zvláštne značky a čísla
 1. hrubá váha zásielky, alebo iným spôsobom vyjadrené množstvo tovaru
 1. náklady spojené s prepravou (dovozné, vedľajšie poplatky a ostatné výdavky vznikajúce od okamihu uzavretia zmluvy až do vydania zásielky),
 1. pokyny potrebné pre colné a iné úradné konania,
 1. údaj o tom, že preprava aj napriek akejkoľvek opačnej doložke podlieha ustanoveniam Dohovoru
 1. Nákladný list môže obsahovať tieto ďalšie údaje:
 1. zákaz prekládky,
 1. výdavky, ktoré preberá na seba odosielateľ,
 1. výšku dobierky, ktorá sa má vyberať pri dodaní zásielky
 1. cenu zásielky a sumu vyjadrujúcu osobitný záujem na dodaní,
 1. pokyny odosielateľa dopravcovi týkajúce sa poistenia zásielky,
 1. dohodnutú lehotu, v ktorej sa má preprava uskutočniť,
 1. zoznam dokladov odovzdaných
 1. Zmluvné strany môžu zapísať do nákladného listu ešte aj iné údaje, ktoré pokladajú za potrebné. Zápisy sa musia urobiť priepisom na všetky rovnopisy, ktoré sú k dispozícii v čase zápisu. Zápisy sa nesmú odstraňovať a pozmeňovať. Opravy možno vykonať preškrtnutím, ak ich oprávnená osoba potvrdí. Ak ide o číselný údaj, potrebné je opakovať ho slovom.

Zápisnica sa vyhotovuje, ak formulár nákladného listu nepostačuje na zápisy oprávnených osôb a to v toľkých rovnopisoch, koľko rovnopisov prepravného listu je v dobe zápisu k dispozícii a prikladá sa ku každému z nich.

 1. Odosielateľ zásielky, dopravca a prijímateľ zásielky zodpovedajú za správnosť a úplnosť zápisov, ktoré sa uviedli do nákladného

Odosielateľ zodpovedá za všetky škody a výdavky, ktoré dopravcovi vzniknú v dôsledku nepresností alebo neúplnosti údajov uvedených v tomto liste.

Ak dopravca zapíše na žiadosť odosielateľa do nákladného listu údaje, predpokladá sa, že konal v mene odosielateľa, ak sa nedokáže opak. Zároveň ručí za škody, ktoré vzniknú tým, že nemá pri sebe prepravné a sprievodné doklady, ktoré mu odovzdal odosielateľ pri prevzatí zásielky na prepravu.

 1. Pri prevzatí zásielky na prepravu dopravca preskúma:
 1. správnosť údajov v nákladnom liste o počte kusov a o ich značkách a číslach,
 1. zjavný stav zásielky a jej

Ak dopravca nemá vhodné prostriedky, aby mohol preskúmať správnosť údajov, uvedie do nákladného listu výhrady aj s odôvodnením. Dopravca musí odôvodniť taktiež všetky výhrady, ktoré urobil proti zjavnému stavu zásielky a jej obalu. Tieto výhrady zaväzujú odosielateľa, iba ak ich v prepravnom liste výslovne uznal.

 1. Ak nákladný list neobsahuje výhrady dopravcu s odôvodnením, platí právna domnienka, že zásielka a jej obal boli v okamihu prevzatia zjavne v dobrom stave a že počet kusov, ich značky a čísla sa zhodovali s údajmi v nákladnom

Nákladný list je, pokiaľ sa nedokáže opak, vierohodným dokladom o uzavretí zmluvy o preprave veci a jej obsahu ako aj o prevzatí zásielky na prepravu.

Odosielateľ má právo od dopravcu žiadať preverenie celkovej hmotnosti zásielky, alebo jej množstva vyjadreného iným spôsobom. Môže tiež žiadať preskúšanie obsahu jednotlivých kusov zásielky, pričom dopravca má nárok na náhradu výdavkov spojených s týmto preskúšaním. Výsledok tohto úkonu sa zaznačí do nákladného listu.

 1. Odosielateľ zodpovedá za škody spôsobené osobám na prevádzkových prostriedkoch alebo na iných zásielkach chybami obalu zásielky, ako aj za všetky výdavky, ktoré vznikli z tohto dôvodu, iba ak by chyba bola zjavná alebo dopravcovi známa v čase prevzatia zásielky a k tomu nemal výhrady.

Odosielateľ je povinný pripojiť k nákladnému listu alebo dať dopravcovi k dispozícii doklady potrebné na colné a na ďalšie úradné konanie vykonávané pred vydaním zásielky, ak je prepravovaná zásielka pod colným dohľadom. Zároveň dopravca zodpovedá za následky straty alebo nesprávne použitie dokladov v nákladnom liste uvedených a k nemu pripojených alebo mu odovzdaných.

Pri preprave dopravca nie je povinný skúmať, či sú doklady a informácie správne a dostačujúce. Odosielateľ mu zodpovedá za všetky škody vzniknuté preto, že niet dokladov, alebo že neboli dané potrebné informácie, alebo doklady a informácie sú neúplné alebo nesprávne, pokiaľ nejde o nedostatok zavinený osobou dopravcu.

Článok 13 

Platnosť prepravného poriadku

Tento prepravný poriadok je platný od 1. septembra 2013. Každý prepravca – objednávateľ prepravy je povinný pred podpisom Zmluvy o preprave vecí sa s týmto poriadkom oboznámiť.

V Michalovciach 15. 6. 2022

Ing. Ivan BALOG konateľ spoločnosti v. r.